What do I listen to today?

Otis Redding | Rhythm & blues legend

What do I listen to today?